Στο Πρόγραμμα επεξηγείται η έννοια της ποιότητας ως βαθμός ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη. Αναλύεται η έννοια του κόστους ποιότητας και της σχέσης ποιότητας - παραγωγικότητας. Περιγράφονται οι βασικές αρχές διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα με έμφαση στην εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού και τη συνεχή βελτίωση. Παρουσιάζονται βασικά εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας και ευκαιρίες περαιτέρω κατάρτισης και ενημέρωσης για το θέμα.


Εικόνα μαθήματος Ποιότητα (εικονική τάξη)
Ποιότητα

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ποιότητα διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Εικόνα μαθήματος Ποιότητα (δια ζώσης)
Ποιότητα

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ποιότητα διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Εικόνα μαθήματος Ποιότητα (ασύγχρονο)
Ποιότητα

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ποιότητα διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων