Στο Πρόγραμμα αναλύονται οι περιβαλλοντικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, εξάντληση φυσικών πόρων, ρύπανση περιβάλλοντος), και η επίδρασή τους στη ζωή μας και επεξηγούνται οι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας ως απάντηση στις προκλήσεις αυτές. Παρουσιάζονται οι κύριοι περιβαλλοντικοί δείκτες της Κύπρου και δίνονται συμβουλές για περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές για άτομα και επιχειρήσεις. Σκιαγραφούνται τα πράσινα επαγγέλματα και δεξιότητες και παρουσιάζονται περαιτέρω ευκαιρίες κατάρτισης στο θέμα.