Στο Πρόγραμμα επεξηγείται η σημασία της ασφάλειας και υγείας στην εργασία για ένα σύγχρονο επαγγελματία. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη επαγγελματικών κινδύνων και παρατίθεται πληθώρα παραδειγμάτων κινδύνων και μέτρων προστασίας από αυτούς. Επεξηγούνται οι βασικές αρχές διαχείρισης των κινδύνων και παρουσιάζονται οι ευκαιρίες περαιτέρω κατάρτισης και ενημέρωσης για το θέμα.


Εικόνα μαθήματος Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (εικονική τάξη)
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Η ανθρώπινη ζωή και η υγεία είναι αναντικατάστατες! Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στο άτομα, τα ατυχήματα έχουν και κοινωνικό και οικονομικό κόστος!
Εικόνα μαθήματος Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (δια ζώσης)
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Η ανθρώπινη ζωή και η υγεία είναι αναντικατάστατες! Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στο άτομα, τα ατυχήματα έχουν και κοινωνικό και οικονομικό κόστος!
Εικόνα μαθήματος Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ασύγχρονο)
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Η ανθρώπινη ζωή και η υγεία είναι αναντικατάστατες! Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στο άτομα, τα ατυχήματα έχουν και κοινωνικό και οικονομικό κόστος!